Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III.

 

 

Czas trwania: 4 godziny

Krąg tematyczny: Świat dalekiej Północy.

Temat dnia : Przyglądamy się zwierzętom Grenlandii.

Cele:

Po zajęciach uczeń powinien:

zapamiętać (znać) :

rozumieć :

 

umieć :

Metody: zabawy integracyjne, metody aktywne, pokaz, obserwacje, inscenizacje, opis, czytanie głośne i ciche, czytanie ze zrozumieniem , praca z tekstem, pogadanka, śpiew, działalność plastyczna.

Formy: zbiorowa, grupowa jednolita i zróżnicowana, indywidualna.

Środki dydaktyczne: karteczki z literami, mapa, globus, puzzle dla każdego ucznia, koperty z ilustracjami zwierząt i słownictwem dla 5 grup, encyklopedia, atlas o zwierzętach, lektura “ Anaruk chłopiec z Grenlandii ”, ciekawostki o zwierzętach, dwie niebieskie kartki, farby, ilustracje, gazety, szmatki, włóczka, klej.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

Rodzaj ćwiczeń i rola nauczyciela.

Działania uczniów.

1. Zabawa z literami. Tworzenie wyrazów.

- Popatrzcie na tablicę, co można z tymi literami zrobić?

L A N E D I R G

N. zapisuje wyrazy na tablicy.

1. Uczniowie układają litery

- dzielą na samogłoski i spółgłoski

- układają alfabetycznie, tworzą sylaby, określają budowę liter

- tworzą wyrazy – praca w grupach

odgadują najdłuższy wyraz- Grenlandia.

2. Praca z mapą, globusem – pogadanka na temat” Co widzicie na mapie?”, położenie Grenlandii, krajobraz.

2. Uczniowie wskazują na mapie świata kontynenty, Grenlandię, kierunki

- opisują krajobraz Grenlandii ( piękno krajobrazu, ekologia).

3. Matematyczne igloo – układanka z puzzli

- mnożenie liczb sposobem pisemnym

- rozdaję kopertę z puzzlami każdemu uczniowi

- zapis tematu do zeszytu w kratkę.

Mnożenie sposobem pisemnym w zakresie 1000:

- polecam uczniom wkleić igloo.

3. Uczniowie budują matematyczne igloo, odczytują ukryte hasło, które jest tematem dnia

hasło: Zwierzęta Grenlandii – praca indywidualna

- uczniowie zapisują temat i wklejają matematyczne igloo.

4. Śpiewanie, inscenizowanie piosenki “ Po srebrzystym lesie”.

- N. Śpiewa wraz z uczniami.

4. Uczniowie śpiewają i inscenizują piosenkę .

5. Ustny opis zwierząt żyjących na Grenlandii.

N. rozdaje każdej grupie kopertę z ilustracjami i słownictwem

- przyporządkowywanie słownictwa opisującego dane zwierze do ilustracji, wymienienie nazw zwierząt.

N. przypomina (cechy opisu) i plan opisu

- ustny opis zwierząt

- odczytywanie informacji o danym zwierzęciu z książek, encyklopedii, lektury

- zapis tematu do zeszytu w linie:

Poznajemy zwierzęta Grenlandii.

- wklejenie przez każdego ucznia jednego zwierzęcia i słownictwa, które opisuje to zwierzę.

N. zadaje prace domową:

Opisać zwierzę i pokolorować.

5. Praca w grupach:

- układają, przyporządkowują słownictwa do ilustracji

- wymieniają nazwy zwierząt

- każda grupa opisuje inne zwierzę

- odczytują informacje o zwierzętach

- zapisują temat, wklejają ilustrację zwierzęcia i słownictwo.

6. Piosenka “ Zamieć”.

6. Śpiewają piosenkę.

7. Czytanie ciekawostek o zwierzętach i rozwiązywanie zadań tekstowych:

N. proszę do tablicy ucznia, polecam rozwiązać zadanie tekstowe ( wykonywanie mnożenia różnymi sposobami)

- 3 zadania

- zapisać zadanie do zeszytu.

 

8. Tekst sprawdzający umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem pt.” Polowanie na zwierzęta” ( zał. nr 1)

N. rozdaje uczniom teksty

- sprawdza wraz z uczniami poprawność rozwiązywania tekstu.

8. Poproszony przez nauczyciela uczeń odczytuje ciekawostkę

- rozwiązują zadania tekstowe na tablicy

- rozwiązują zadania samodzielnie

- rozwiązują zadania w grupie

- uczniowie czytają i rozwiązują samodzielnie.

9. Przedstawienie w sposób plastyczny krajobrazu Grenlandii, świata roślin i zwierząt- technika kolaż.

9. Uczniowie pracują w grupach, wykonują pracę plastyczną różnymi technikami i materiałami.

10. Opis , omówienie prac plastycznych, ocena.

10. Uczniowie opowiadają co przedstawili na ilustracji, jakimi technikami?

11. Piosenka “Pędzą sanie w śnieżną zamieć.”

11. Śpiewają piosenkę.

12. Sprzątanie klasy.

12. Sprzątanie klasy.

 

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.

 

Polowanie na zwierzęta.

 

Eskimosi wybrali się na polowanie czterema zaprzęgami psów. Polowanie się udało. Upolowali dwa morsy z długimi kłami, trzy foki, ogromne zwierzę o puszystym, białym futrze oraz dwa renifery. Zdobyczą podzielili się po równo.

 

 

1. Które zwierzę ma długie kły?

A. foka

B. mors

C. renifer

D. zając

2. Ile Eskimosi upolowali fok?

A. jedną

B. dwie

C. trzy

D. cztery

 

3. Które zwierzę podobne jest do jelenia?

A. mors

B. lis

C. renifer

D. zając

4. Ogromne zwierzę o puszystym, białym futrze to ...

A. ren

B. lis

C. niedźwiedź

D. mors