Konspekt lekcji historii w klasie VI

Temat: Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX w.- sprawdzamy nasze wiadomości.

 

Cel ogólny:

- utrwalenie i powtórzenie wiadomości dotyczących najważniejszych dat, wydarzeń, postaci XIX wieku.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami: germanizacja, rusyfikacja, urbanizacja, rewolucja techniczna, burżuazja, uwłaszczenie, proletariat,

- wypowiada się na dany temat i uzasadnia swoje zdanie,

- samodzielnie wykonuje zadania,

- aktywnie pracuje w grupie,

- wciela się w znane postaci XIX wieku,

- twórczo stosuje swoją wiedzę w praktyce.

Metody: pogadanka, techniki dramowe ( pomnik, wejście w rolę, wywiad), praca z mapą, metaplan, drzewko decyzyjne, inscenizacja improwizowana.

Formy: zespołowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt, mapa, atlasy, karty pracy, pisaki, encyklopedia, album.

 

Etapy zajęć

Przebieg zajęć

Zadania dla ucznia

Przewidywane osiągnięcia

Zajęcia wstępne

 • Przywitanie się z klasą.
 • Uświadomienie celu lekcji.
 • Podanie i zapisanie tematu.

 

 

♦ Zapisanie tematu w zeszycie.

Uczeń:

 • przywita się z nauczycielem,
 • zapisze temat w zeszycie.

Praca poznawcza, utrwalająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspresja

 • Zaznaczenie na linii czasu wieku XIX.
 • Prezentacja wybitnych postaci XIX wieku i ich działalności.

 

 

 • Praca w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Omówienie wyników pracy uczniów, ocena.

 

 • Turniej 1 z 16.

♦ Umieszczenie na osi czasu lat 1801- 1900.

♦ Wejście w rolę- przedstawienie się, krótka wypowiedź na temat odtwarzanej przez siebie postaci (I. Łukasiewicz, T. Edison, L. Pasteur, A. Graham Bell, A. Mickiewicz, J. Słowacki, H. Sienkiewicz, M. Konopnicka, E. Plater, A. Grottger i inni).

♦ Wykonywanie ćwiczeń.

Gr. I

Z okazji ślubu spotyka się rodzina mieszkająca w różnych zaborach. Przedstawcie scenkę pt. „Zjazd rodzinny”. Podczas uroczystej kolacji członkowie rodziny rozmawiają o warunkach pracy, prześladowaniach, sytuacji w rolnictwie, przemyśle, a także rozwoju nauki i kultury. Członkowie uczestniczący w spotkaniu: rolnik z Poznania, tkaczka z Łodzi, malarz z Krakowa, uczeń z Poznania.

Gr. II

Przeprowadźcie wywiad z uczniem na temat strajku we Wrześni, który miał miejsce w 1901r. Zapytajcie go  m.in. o przebieg tego wydarzenia oraz jego przeżycia tamtego dnia.

Gr. III

Zbudujcie pomnik powstania listopadowego. Na pomniku powinny być m. in. takie postacie, jak: J. Sowiński, E. Plater, J. Bem, ranny żołnierz, sanitariusz. Pomnik należy budować metodą-przez dodawanie. „Postaci w roli” zastygają w bezruchu.

Gr. IV

Uzupełnijcie drzewko decyzyjne.

Cele i wartości: odzyskanie przez Polskę niepodległości, wolność.

Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji: Polska jest pod zaborami. Polacy znów pragną żyć w niepodległej Polsce. Co powinni zrobić?

Gr. V

Porozmawiajcie na następujący temat: „Dlaczego w XIX w. w wielu krajach europejskich doszło do wystąpień przeciwko władzy?” Swoje wnioski zapiszcie na kartce. Aby zapis był czytelny, zastosujcie różne kolory.

Problem: …

Jak było? …

Jak być powinno? …

Dlaczego nie było tak, jak być powinno?

Wnioski: …

♦ Prezentacja swojej pracy.

 

 

♦ Uczniowie odpowiadają na pytania. Bank pytań:

 1. Jak się nazywa przejście od pracy ręcznej do zmechanizowanej?
 2. Pod jakimi zaborami znajdowały się w XIX w. ziemie polskie?
 3. Jaką nazwę nosiły ziemie polskie pod zaborem austriackim?
 4. W których latach miała miejsce Wiosna Ludów?
 5. Jak się nazywali posiadacze kopalń, fabryk?
 6. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
 7. Jak się nazywa proces rozbudowy i zakładania miast?
 8. Z jakim miastem przez całe życie związany był Jan Matejko?
 9. Co oznacza pojęcie „uwłaszczenie”?
 10. Kto napisał „Pana Tadeusza”?
 11. Z jakiego utworu pochodzą słowa: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”?
 12. Jak nazywano kobiety prowadzące walkę o równouprawnienie?
 13. Jaką nazwę nosiły ziemie polskie pod zaborem rosyjskim?
 14. Kto jest autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego”?
 15. Jaki tytuł pierwotnie nosił hymn Polski?
 16. Co oznacza pojęcie „germanizacja”?

Uczeń:

 • określa, kiedy rozpoczął się oraz zakończył wiek XIX,
 • wypowiada się w 1. osobie, opisując zasługi danej postaci dla ludzkości,
 • aktywnie pracuje w grupie,
 • wykorzystuje poznaną wiedzę w praktyce,
 • wypowiada się chętnie,
 • poprawnie formułuje swoje wypowiedzi,
 • zna dobrze fakty, wybitne postacie i ich osiągnięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia końcowe

 • Podsumowanie lekcji.

 

 

 

 

 • Pożegnanie się z uczniami.
 • Zadanie pracy domowej.

♦ Najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne XIX w.

♦ Wypowiedzi, kto w XIX w. na pewno był urodzony pod szczęśliwą gwiazdą.

♦ Wyrażanie opinii o lekcji. Dokończenie zdania: Dzisiejsza lekcja była

Uczeń:

 • krótko i rzeczowo wypowiada się na dany temat,
 • ocenia lekcję.

 

 

 

opracowała Zofia Zbylut

nauczycielka Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Samokleskach